Fuktskador

Vi följer Boverkets byggregler som innehåller föreskrifter och allmänna råd om en byggnads utformning så att fukt inte orsakar skador, elak lukt eller hygieniska olägenheter och mikrobiell tillväxt som kan påverka människors hälsa.

Hur uppstår fuktskador?

Vatten och vattenånga är en naturlig del i våra liv och vår omgivning. Byggnader påverkas utifrån av regn och markfukt och inifrån av fukt som vi själva alstrar. Fukt finns i material och påverkar dess egenskaper. Mögel och andra mikroorganismer är beroende av fukt för att växa.